String.prototype.trim = function() { return this.replace(/(^\s*)|(\s*$)/g, "").replace(/(^ *)|( *$)/g, "") } String.prototype.filter = function() { return this.replace(/\'/g,'’').replace(/\"/g,'“') } String.prototype.changeCode = function() { var result='' var code if( this != null && this.length>0 ) { for(i=0;i=65281&&code<=65373) result+=String.fromCharCode(code-65248) else if(code==12288) result+=String.fromCharCode(code-12256) else result+=this.charAt(i) } } return result }
  pk10最牛杀号 > 公告板
2017年河北省中考数学试卷及答案
众享在线课程包月产品可以微信支付啦!
各地市九年级一模考试试卷+参考答案
关注“乐学在线课程”公众号免费看课程啦!更有豪礼相赠哦!
小初衔接】和你最佳匹配的学习资源在这里!
“乐学在线教育”公众号关注有礼啦!
乐学在线课程包月服务升级啦!
乐学在线课程年卡上线啦!
暑假过一大半,做个小结吧
上好暑期“安全课”
乐学暑期预习建议与资源介绍
考前半个月家长做什么?
如何写好考场作文
小升初,家长要有好心态
给孩子一颗坚强的心
怎样培养孩子的专注力
巧学人民币的计算
游戏来袭,家长该怎么办?
孩子没有耐心怎么办?
家校共读 沐浴书香